• புதியவை

  தாமரை அல்லது யோனி பிறப்பு ? (Lotus or vagina birth)

  Friday, August 11, 2017
  வாழ்க உறவே ! தாமரை சின்னங்களையும் , தாமரை பிறப்பையும் பற்றி பழைய பதிவுகளில் பார்த்துள்ளோம்; தற்பொழுது தாமரை எதை குறிக்கிறது என்பதை பார்க்கவ...

  கன்னிக்கு பிறந்தவர்கள் (Born of virgin)

  Monday, July 31, 2017
  வாழ்க உறவே !  பல நாகரிகங்களில் இருந்து தாமரையும் ; தாமரை பிறப்பு கோட்பாட்டையும் பார்த்து வந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியே, இந்த பதிவும் கன்னிக்கு ...

  பினீசியரும் செட்டிகளும் (நகரத்தார்) (Phoenician and cetti/sat)

  Saturday, July 22, 2017
  வாழ்க உறவே! சென்ற ஒரு பதிவில் பெனிசியருக்கும் சேட்டுகளுக்கும் ஒற்றுமைகளை பார்த்தோம்; இன்று செட்டிகளுக்கும் பெனிசியருக்குமான தொடர்பை காண்போம...

  பினீசியரும் சேட்டுகளும் Phoenician and Set / bania

  Tuesday, June 27, 2017
  வாழ்க உறவே; நாம் இன்று பார்க்கவிருப்பது மேற்குலகிற்கு எழுத்துக்களையும் நகர நாகரிகத்தையும் வழங்கிய கடல் வணிகர் பெனிசியர் பற்றி....

  புத்தமும் தாமரையும் (Lotus on Buddhism)

  Thursday, June 22, 2017
  வாழ்க உறவே! நாம் சமயங்களில் தாமரை பற்றி பார்த்துவருகிறோம்; அதன் தொடர்ச்சியாக.... புத்த மதத்தில் தாமரை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்   என பார்ப்ப...

  Total Pageviews