• புதியவை

  [இலுமினாட்டி-19] சக்திவாய்ந்த ஆறு துறைகள் (powerful six sectors)

  இலுமிணாட்டிகள் கைப்பற்றியுள்ள முக்கிய ஆறு துறைகளையும் அதன் கீழ் இயங்கும் அமைப்புகளையும் பற்றி பார்ப்போம்.
  வங்கி துறை

  International money center banks
  central banks
  International money funds
  International bank of settlement
  Multinational corporation & Foundation
  Regional Federation
  International Labour Union
  etc.


  இரகசிய குழுக்கள் (SECRET SOCIETIES GROUPS)

  Free masonry
  Skull and bones
  Grant Oriental lodge
  Knight Templars
  Royal Order of Berarpal
  Ferrari De Zion
  Isorius
  etc.


  அரசியல் குழுக்கள் (POLITICAL GROUPS)

  International Gourmet Leaders
  United Nation
  Trilateral Commission
  CFR - Council of foreign Relationship
  Club Of Rome
  Aspens Institute
  Phokiman Group
  etc.


  உளவுத்துறை (INTELLIGENCE GROUP)

  CIA
  KGB
  FBI
  British Intelligence
  Mafia Organized Crimes
  Interpol
  community party
  Etc.


  சமயம் (RELIGION)

  World Council Of Church
  National Council Of Churches
  World Parliament Of Religions
  Vatican
  Smom
  New Age Groups
  Liberal Protestant Unity Church
  Unilateral Universal Church
  Temple Of Understanding
  etc.


  கல்வி துறை (EDUCATION)

  UNESCO
  World Peace Group
  Plannitary Congress
  World Federalists Association
  World Constitution and Parliament Association
  Environmental Groups
  Lucy Trust
  World Good Will
  World Union
  SNL Institute
  Media Establishment
  etc.


  மற்றவை (OTHERS)

  ACI
  Council Of Nine
  Johnson Groups
  Mothers Of Darkness
  Federal Reserve Bank, USA
  Johnson Security
  Cosmo Club
  CFR
  OTO
  Processed Church
  Temple Of Power
  All Security Forces
  Central Education Board
  Illuminocorp
  IMF
  Bank Of London
  Newark  Stock Exchange
  Federal Emergency Management Agency
  World Cort
  WHO
  African Union
  United Nation
  etc.


  இந்தியாவில் இவர்களது நிறுவனங்களின் உற்பத்தி பொருள்கள் பற்றி பார்ப்போம்.  அடுத்த பதிவுகளில்.
  நன்றி.

  No comments:

  Post a Comment

  Total Pageviews