• புதியவை

    பிரபஞ்ச தத்துவம் - Miguel Serrano

    அது தான் பிரபஞ்சம்


    பிரபஞ்ச தத்துவம்


    அது தான் பிரபஞ்சம், ஒருவன் கொடுக்கிறான்; ஒருவன் பெறுகிறான்.இங்கே எப்பொழுதுமே ஒரு பலிகடா உண்டு. பலர் நினைக்கிறார்கள் சந்நியாசமும் , கற்ப்பும் இந்த சுழற்சியிலிருந்து தங்களை தப்புவிக்கும் என. ஆனால் அது ஒருபோதும் நடக்காது; எதாவது ஒருவழியில் அது ஒருவனை விழுங்கியே தீரும்.
    - Miguel Serrano    No comments:

    Post a Comment

    Total Pageviews