• புதியவை

  [இலுமினாட்டி 37] எலிசபெத் தாவீதின் வாரிசு (Elizabeth and king David, Solomon )

  இங்கிலந்து அரசி இவள் தாவீதின் வாரிசு சாலமோனின் வாரிசு.
  பரம்பரை அட்டவணை
  GENERATIONS

  1. Adam m. Eve
  2. Seth
  3. Enosh
  4. Canaan
  5. Mahalaleel
  6. Jared
  7. Enoch
  8. Methusaleh
  9. Lamech
  10. Noah m. Naamah
  11. Shem
  12. Arphaxad
  13. Salah
  14. Heber
  15. Peleg
  16. Reu
  17. Serug
  18. Nahor
  19. Terah m. Amtheta
  20. Abraham m. Sarah
  21. Isaac m. Rebekah
  22. Jacob m. Leah
  23. Judah m. Tamar
  24. Hezron
  25. Aram
  26. Aminadab
  27. Naasson
  28. Salmon
  29. Boaz m. Ruth
  30. Obed
  31. Jcsse

  KINGS IN PALESTINE

  32. K. David m. Bathsheba
  33. K. Soloman m. Naamah
  34. K. Rehoboam m. Maacah
  35. K. Abijah
  36. K. Asa m. Azubah
  37. K. Jehoshaphat
  38. K. Jehoram m. Athaliah
  39. K. Ahaziah m. Zibiah
  40. K. Joash m. Jehoaddan
  41. K. Amaziah m. Jecholiah
  42. K. Uzziah m. Jerusha
  43. K. Jotham
  44. K. Ahaz m. Abi
  45. K. Hezekiah m. Hephzibah
  46. K. Manasseh m. Meshullemeth
  47. K. Amon m. Jedidiah
  48. K. Josiah m. Mamutah
  49. K. Zedekiah

  KINGS OF IRELAND

  (Number in parenthesis denotes length of reign)
  50. Q. Tea Tephi m. Herremon, a Prince of the scarlet thread.
  51. K. Irial Faidh (10)
  52. K. Eithriall (20)
  53. Follain
  54. K. Tighemmas (50)
  55. Eanbotha
  56. Smiorguil
  57. K. Fiachadh Labhriane (24)
  58. K. Aongus Ollmuchaidh (21)
  59. Maoin
  60. K. Rotheachta (25)
  61. Dein
  62. K. Siorna Saoghalach (21)
  63. Oholla Olchaoin
  64. K. Giallchacih (9)
  65. K. Aodhain Glas (20)
  66. K. Simeon Breac (7)
  67. K. Muirteadach Boigrach (4)
  68. K. Fiachadh Toigrach (7)
  69. K. Duach Laidhrach (10)
  70. Eochaidh Buailgllerg
  71. K. Ugaine More the Great (30)
  72. K. Cobhthach Coalbreag (30)
  73. Meilage Aminadab
  74. K. Jaran Gleofathach (7)
  75. K. Coula Cruaidh Cealgach (25)
  76. K. Olliolla Caisfhaichach (28)
  77. K. Eochaidh Foitleathan (11)
  78. K. Aongus Tuirmheach Teamharch (30)
  79. K. Eara Aighneach (28)
  80. Labhra Suire
  81. Blathucha
  82. Easmhuin Eamhua
  83. Roighnein Ruadh
  84. Finlogha
  85. Fian
  86. K. Eodchaidh Feidhlioch (12)
  87. Finearrihuas
  88. K. Lughaidh Raidhdearg
  89. K. Criomhthan Niadhnar (16)
  90. Fearaidhach Fion Feachtnuigh
  91. K. Fiachadh Fionoluidh (20)
  92. K. Tuathal Teachtmar (40)
  93. K. Coun Ceadchathach (20)
  94. K. Arb Aonflier (30)
  95. K. Cormae Usada (40)
  96. K. Caibre Liffeachair (27)
  97. K. Fiachadh Sreabthuine (30)
  98. K. Muireadhach Tireach (30)
  99. K. Eochaidh Moigmeodhin (7)
  100. K. Nail of the Nine Hostages
  101. Eogan
  102. K. Murireadhach
  103. Earca

  KINGS OF ARGYLESHIRE

  104. K. Fergus More (A.D. 487)
  105. K. Dongard (d. 457)
  106.K. Conran (d. 535)
  107. K. Aidan (d. 604)
  108. K. Eugene IV (d.622)
  109. K. Donald IV (d. 650)
  110. Dongard
  111. K. Eugene V (d. 692)
  112. Findan
  113. K. Eugene VII (d. A.D. 721) m. Spondan
  114. K. Etfinus (d. A.D. 761) m. Fergina
  115. K. Achajus (d. A.D.819) m. Fergusia
  116. K. Alpin (d. A.D. 834)

  SOVEREIGNS OF SCOTLAND

  117. K. Kenneth II (d. A.D. 854)
  118. K. Constantin II (d. A.D. 874)
  119. K. Donald VI (d. A.D. 903)
  120. K Malcolm I (d. A.D. 958)
  121. K Kenneth III (d. A.D.994 )
  122. K. Malcolm II (d. A.D.1033 )
  123. Beatrix m. Thane Albanach
  124. K. Duncan I (d. A.D.1040 )
  125. K.Malcolm II Canmore (d. A.D.1055-1093) m. Margret of England
  126. K.David I (d. A.D.1153 ) m. Maud of Northcumberland
  127. K. Prince Henry (d. A.D.1152 ) m. Adama of Surrey
  128. K. Earl David (d. A.D.1219 ) m. Maud of Chester
  129. Isobel m. Robert Bruce III
  130. Robert Bruce IV m. Isobel of Gloucester
  131. Robert Bruce V m. Martha of Carrick
  132. K. Robert I Bruce (d. A.D.1306-1329 ) m. Mary of Burke
  133. Margary Bruce m. Walter Stewart III
  134. K. Robert II (d. A.D. 1390) m. Euphemia of Ross (d. A.D. 1376)
  135. K. Robert III (d. A.D. 1406) m. Arabella Drummond (d. A.D. 1401)
  136. K James I (A.D. 1424-1437) m. Joan Beaufort
  137. K. James II (d. A.D. 1460) m. Margaret of Gueldres (d. A.D 1463)
  138. K. James III (d. A.D. 1488) m. Margaret of Denmark (d. A.D. 1484)
  139. K. James IV (d. A.D. 1543) m. Margaret of England (d. A.D. 1539)
  140. K. James V. (d. A.D. 1542) m. Mary of Lorraine (d. A.D. 1560)
  141. Q. Mary (d. A.D. 1587) m. Lord Henry Darnley

  SOVEREIGNS OF GREAT BRITAIN

  142. K. James VI and I (A.D. 1603-1625) m. Ann of Denmark
  143. Princess Elizabeth (1596-1613) m. K. Frederick of Bohemia (1632)
  144. Princess Sophia m. Duke Ernest of Brunswick
  145. K. George I (1698-1727) Sophia Dorothea of Zelle (1667-1726)
  146. K. George II (1727-1760) m. Princess Caroline of Anspach (1683-1737)
  147. Prince Frederick of Wales (1707-1751) m. Princess Augusta of Saxe-Gotha K.
  148. George III (1760-1820) m. Princess Sophia of Mecklenburgh-Strelitz (1744-1818)
  149. Duke Edward of Kent (1757-1820) m. Princess Victoria of Leiningen
  150. Q. Victoria (b. 1819, crowned 1838, d. 1901) m. Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha
  151. K. Edward VII
  152. K. George V
  153. K. George VI
  154. Q. Elizabeth II

  உண்மையா? ஆராய்க! 

  நன்றி.

  No comments:

  Post a Comment

  Total Pageviews